Regulamin konkursu na Instagramie PLNY LALA „#bitchesso”

Regulamin konkursu na Instagramie PLNY LALA „#bitchesso”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Fashion Art District Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS: 0000497986, zwana dalej „Organizator”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie #bitchesso” (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 08.03.2023r. tj. od momentu opublikowania wpisu konkursowego określonego w § 3 pkt. 1 do 8.03.2023r do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. 5. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com, na profilu „PLNY LALA” - https://instagram.com/plnylala.

§2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Instagramie zgodny z regulaminem portalu Instagram (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem przy organizacji konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka używanego na Instagramie na liście zwycięzców Konkursu na profilu PLNY LALA w serwisie Instagram.

§3

Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie komentarza będącego odpowiedzią na pytanie "Gdyby nie bitchesso to…" pod postem: https://www.instagram.com/p/CphbjBsIUEM/
2. Zadanie konkursowe należy publikować pod postem https://www.instagram.com/p/CphbjBsIUEM/ w terminie od momentu publikacji posta konkursowego do 8.03.2023r. do godziny 23:59.
3. Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 2 powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.
4. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”),w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
5. Komisja nagrodzi jedną osobę (dalej: „Zwycięzca”), na podstawie oceny Komentarzy konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja decyduje jednocześnie o przyznaniu danemu Zwycięzcy danej Nagrody w Konkursie, kierując się kryteriami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.
6. Informacja o Zwycięzcy zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu PLNY LALA w dniu 9.03.2023r. oraz na stories.
7. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu wszelkie dane niezbędne do przekazania im nagrody (imię i nazwisko oraz adres e-mail na który ma zostać wysłana nagroda).
8. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7. w określonym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
10.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5 powyżej, według kryteriów określonych w pkt. 6 powyżej. W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu Instagram lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym.
11.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
12.Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.


§4

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Instagram, w szczególności Uczestników, którzy:
-nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
-podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;
-tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
-którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
-których odpowiedź będzie edytowana.
2.Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na ich profilach.
4.Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu PLNY LALA w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, są wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

§5 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) Nagrodę – zestaw czterech kubeczków Bitchesso.

§6

Przetwarzanie danych osobowych

Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne do realizacji Konkursu. Niepodanie tych danych skutkować będzie nieuwzględnieniem pracy konkursowej. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

§7 Postanowienia końcowe

1.Regulamin dostępny jest stronie internetowej organizatora www.lala.pl
2.Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Nagrody, o których mowa w §5 wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126)
pixel