Regulamin e-Voucher "Święta jak ta LALA"

I. Definicje

1. Wydawca – Heart On Fire Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475859.
2. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Heart On Fire Sp. Z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475859, dostępny pod adresem elektronicznym: www.plnylala.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar.
3. e-Voucher „Święta jak ta LALA” – Elektroniczny Voucher Heart On Fire Sp. z o.o. generowany przez Wydawcę w formie elektronicznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać ciągu znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. Heart On Fire Sp. z o.o. umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie e-Voucher na Towar lub Towary w Sklepie Internetowym do wartości 100, 400 lub 1000 zł. e-Voucher nie jest kartą płatniczą, ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
4. Nabywca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która nabywa od Wydawcy e-Voucher w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5. Użytkownik – każdy posiadacz e-Voucher „Święta jak ta LALA”.
6. Towary – dostępne produkty oferowane w sprzedaży w Sklepie Internetowym www.plnylala.pl.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin e-Voucher „Święta jak ta LALA”.

II. Nabycie e-Voucher „Święta jak ta LALA” (Voucher Elektroniczny)

1. Nabycie e-Voucher „Święta jak ta LALA” możliwe jest na stronie internetowej www.plnylala.pl.
2. Zapłata za e-Voucher „Święta jak ta LALA” może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem e-przelewu/ karty kredytowej (płatność przez internet).
3. Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca prześle e-Voucher „Święta jak ta LALA” (w postaci ciągu znaków alfanumerycznych) na adres mailowy Nabywcy podany przy składaniu zamówienia.
4. e-Voucher „Święta jak ta LALA” zostanie wygenerowany i aktywowany po zaksięgowaniu na koncie Wystawcy prawidłowej wpłaty dokonanej przez Nabywcę. Brak wpłaty powoduje, iż e e-Voucher „Święta jak ta LALA” nie zostanie wygenerowany i aktywowany i nie będzie można z niego skorzystać. Użytkownik nie będzie mógł zrealizować e-Voucher „Święta jak ta LALA” jeżeli nie zostanie on uprzednio wygenerowany i aktywowany przez Nabywcę poprzez jego opłacenie odpowiednią kwotą odpowiadającą cenie podanej na karcie towaru e-Voucher „Święta jak ta LALA”.
5. Istnieje możliwość nabycia e-Voucher „Święta jak ta LALA” łącznie z innymi Towarami. W koszyku mogą znajdować się zarówno produkty fizyczne jak i elektroniczne.
6. Wartość na jaką e-Voucher „Święta jak ta LALA” umożliwia Użytkownikowi nabycie Towaru lub Towarów w Sklepie internetowym jest równa kwocie odpowiadającej wartości nominału e-Vouchera.


III. Zasady wykorzystania e-Voucher na plnylala.pl

1. e-Voucher „Święta jak ta LALA” jest jednorazowy i można z niego skorzystać tylko przy jednym zamówieniu obejmującym jeden lub kilka Towarów.
2. Nie ma możliwości doładowania e-Voucher „Święta jak ta LALA” (zwiększenia jej wartości).
3. Warunkiem nabycia e-Voucher „Święta jak ta LALA” jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu internetowego.
4. Skorzystanie z e-Voucher „Święta jak ta LALA” w Sklepie Internetowym następuje przez wpisanie ciągu znaków w koszyku zakupowym w miejscu ,,Posiadasz kod rabatowy?” i kliknięcie przycisku ,,Zatwierdź kod”.
5. e-Voucher „Święta jak ta LALA” uprawnia do wymiany e-vouchera na Towar lub Towary dostępne w Sklepie Internetowym.
6. e-Voucher „Święta jak ta LALA” może zostać użyty wyłącznie w okresie jego ważności tj. do dnia 24.12.2021.
7. Z e-Voucher „Święta jak ta LALA” można skorzystać podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym tylko w przypadku, gdy wartość brutto nabywanego Towaru lub Towarów przekracza wartość e-Voucher. Minimalna wartość zamówienia liczona jest na podstawie ceny Towaru lub Towarów i nie obejmuje m.in. ceny za sposób odbioru/ dostawy, rodzaju płatności czy usług dodanych. Jeśli wartość zamówienia przekracza wartość nominalną e-Voucher, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych w Sklepie Internetowym metod płatności.
8. Nabywca e-Voucher „Święta jak ta LALA” zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem e-Voucher, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.plnylala.pl/regulaminevoucherswietajaktalala

IV. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania e-Voucher oraz prawo odstąpienia od zakupu e-Voucher.

1. Wydawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy, jeżeli e-Voucher „Święta jak ta LALA” nie działa lub działa nieprawidłowo.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania e-Voucher „Święta jak ta LALA” można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Wydawcy.
3. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje na zasadach ogólnych szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy zakupu e-Voucher „Święta jak ta LALA” bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.
4. Nabywca reklamujący e-Voucher „Święta jak ta LALA” lub odstępujący od umowy zakupu e-Voucher powinien podać numer nieużytego (nieaktywowanego) kodu e-Voucher w celu umożliwienia identyfikacji konkretnego e-Voucher „Święta jak ta LALA”.
5. W przypadku otrzymania informacji od Nabywcy o odstąpieniu od umowy, Wydawca dokonuje dezaktywacji e-Voucher „Święta jak ta LALA”.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania nieaktywowanego e-Voucher „Święta jak ta LALA” z powrotem.


V. Zwroty i reklamacje Towarów zakupionych z użyciem e-Voucher „Święta jak ta LALA”

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który nabył Towar z wykorzystaniem e-Voucher „Święta jak ta LALA”, przysługuje na zasadach ogólnych określonych szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towarów przy zakupach z użyciem e-Voucher „Święta jak ta LALA” będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wydawcy oświadczenia zawierającego żądania Użytkownika. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Użytkownik chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. W przypadku zwrotu Towarów nabywanych z wykorzystaniem e-Voucher „Święta jak ta LALA” w 14 (słownie: czternaście)-dniowym terminie lub na skutek reklamacji, Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik. W każdym przypadku Użytkownik będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VI. Postanowienia końcowe

1. e-Voucher „Święta jak ta LALA” nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę. Na e-Voucher „Święta jak ta LALA” nie są naliczane odsetki.
2. W przypadku skorzystania z e-Voucher "Święta jak ta LALA", a następnie rezygnacji w jakikolwiek sposób z Umowy sprzedaży Towaru, Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wykorzystanej e-Voucher "Święta jak ta LALA", a środki zostaną zwrócone bezpośrednio na e-Voucher "Święta jak ta LALA".
3. e-Voucher „Święta jak ta LALA” nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy.
4. Heart On Fire Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji e-Voucher „Święta jak ta LALA”, w sytuacji gdy:
a) upłynął termin jego ważności,
b) e-Voucher „Święta jak ta LALA” został już wykorzystany,
c) wartość Towaru lub Towarów w zamówieniu jest niższa niż nominał e-Voucher „Święta jak ta LALA”,
d) Nabywca wszedł w posiadanie e-Voucher w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
e) e-Voucher „Święta jak ta LALA” nie został prawidłowo opłacony i aktywowany.
5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie e-Voucher „Święta jak ta LALA” będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.
6. Regulamin e-Voucher „Święta jak ta LALA” jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.plnylala.pl/regulaminevoucherswietajaktalala
7. Regulamin e-voucher wchodzi w życie 07.10.2021r. i obowiązuje w odniesieniu do e-Voucher „Święta jak ta LALA” nabywanych od tego dnia.
pixel