Regulamin

REGULAMIN


I DEFINICJE

 

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
2. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Klienta.
3. Klient – zarówno Klient Konsument, jak i Klient Przedsiębiorca.
3.1.Klient Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego osoba małoletnia, która ukończyła trzynaście lat, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3.2.Klient Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego dokonujący czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. eVoucher Social System - program gratyfikacji Klientów, poprzez przyznawanie punktów wymiennych na rabaty i nagrody.
5. Regulamin -  niniejszy dokument, określający w szczególności warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
6. Sklep - Sklep internetowy kiss-journal.pl działający pod adresem https://kiss-journal.pl
7. Strona produktowa - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę produktów.
 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Sklep jest platformą prowadzoną przez operatora:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.kiss-journal.pl (dalej: „Sklep internetowy ”) jest FASHION ART DISTRICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497986; prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; kapitał zakładowy w wysokości: 6000,00 zł.; NIP: 7393866377; REGON: 281560221;
Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez firmę Fashion Art District Sp. z o.o. ul.Pieniężnego 10, 11-200 Bartoszyce.
2.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres FASHION ART DISTRICT Sp. z o.o. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn lub elektronicznie − na adres e-mail info@kiss-journal.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 600 962 342
2.3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2.4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.
2.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
2.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu III Regulaminu.
2.8. Kupujący, przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
2.9. Właścicielem domeny kiss-journal.pl oraz właścicielem i twórcą używanych na witrynie internetowej sklepu znaków towarowych, logotypów i wzorów graficznych jest Elisa Minetti, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eliza Manowska-Rejent z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 18 03-310 Warszawa, NIP: 7591467844.
Operatorem Sklepu, dokonującym sprzedaży dostępnych w nim produktów na rzecz użytkowników, jest ASHION ART DISTRICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497986; prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; kapitał zakładowy w wysokości: 6000,00 zł.; NIP: 7393866377; REGON: 281560221;
 

III WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

3.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.
3.2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po uprzedniej rejestracji konta, której należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu  lub logując się za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Facebook, serwisie Google lub LinkedIn.
3.2.1. Klient może skorzystać także z opcji złożenia zamówienia „Zamów bez rejestracji”. W takiej sytuacji, po dodaniu produktów do Koszyka, Klient zobowiązany będzie do wypełnienia danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
3.3. Klient składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
3.4. W Koszyku Klient wskazuje:
 • zamawiane produkty oraz ich ilość;
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • sposób dostawy (paczkomaty InPost, kurier, odbiór osobisty);
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);
 • (opcjonalnie) kod rabatowy.
3.5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
3.6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest następnego dnia roboczego za wyjątkiem produktów pre-orderowych, których termin wysyłki podawany jest na kartach towarów. Czas realizacji może zostać wydłużony do 14 dni roboczych ze względu na losowe sytuacje.
3.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
3.8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. W takim przypadku informacja o czasowej niedostępności Sklepu zostanie zamieszczona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Sklepu.
3.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Przyjęcie do realizacji zamówienia, które opłacane jest metodą płatności w formie przedpłaty, następuje po otrzymaniu należności za produkty objęte zamówieniem.
3.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa lub nie będzie możliwa w szacowanym wcześniej terminie, Sklep zaproponuje Klientowi następujące opcje:
3.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości);
3.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa lub nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w dostępnej części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie uzgodnione i potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;
3.10.4. wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do całego zamówienia i realizacja zamówienia w terminie, w którym dostępne będą wszystkie produkty objęte zamówieniem,
3.10.5. za wyraźną zgodą Klienta obejmującą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
3.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
3.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
3.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu do doręczenia, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
3.15. Sklep może zamieścić na Stronie produktu informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
3.16. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski. Sklep może poszerzać listę państw, do których będzie realizowana dostawa zamówień, a aktualna lista zamieszczona jest w Sklepie w zakładce „Płatności i dostawa”.
 

IV CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

 
 
4.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
4.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
4.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4.4. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej przez Klienta formy dostawy i podane są w zakładce „Płatności i dostawa”. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
4.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa zakupionych produktów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o., po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Operator umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy zakupionych produktów.
4.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
4.7. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 

V DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

 
 
5.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
5.1.1. on-line za pomocą iMoje.
5.1.2. on-line za pomocą IdoPay.
5.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu iMoje. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
5.2.1. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 

VI REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA I WYMIANY


REKLAMACJE
 
6.1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Klienta Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi Konsumentowi.
6.1.2. Sklep na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów Przedsiębiorców z tytułu wad (rękojmia).
6.2. Reklamacje (dla ułatwienia można korzystać z formularza - FORMULARZ REKLAMACJI) wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: help@kiss-journal.pl, lub w formie tradycyjnej na adres Sklepu: Fashion Art District Sp. z o.o. ul.Pieniężnego 10, 11-200 Bartoszyce..
6.2.1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) żądać usunięcia wady.
6.2.2. Klient Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta Konsumenta inny sposób zaspokojenia.6.2.3. Klient Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
6.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Konsumenta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta Konsumenta wadliwego produktu.
6.5. Klient Konsument, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia odpowiednio w całości lub części na adres Sklepu, na koszt Sklepu zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce „Zwroty, wymiana, reklamacje”.
 
PRAWO ODSTĄPIENIA
 
6.6. Klientowi Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 tej ustawy. Stosownie do art. 34 ust. 2 wskazanej ustawy, Klient Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.6.1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość , o którym stanowi pkt. 6.6., wynosi 14 dni od momentu wydania ostatniej rzeczy będącej przedmiotem zamówienia. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu: FORMULARZ ZWROTU lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim 6.6.2. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres magazynu Sklepu: Fashion Art District Sp. z o.o. ul.Pieniężnego 10, 11-200 Bartoszyce. lub na adres mailowy Sklepu: help@kiss-journal.pl
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku skorzystania przez Klienta Konsumenta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Oznacza to, że Klient Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
6.7. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi Konsumentowi . Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi Przedsiębiorcy.
6.8. Klient Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany produkt i jego oryginalne opakowanie muszą być nienaruszone, wraz z akcesoriami i instrukcjami.
6.9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta Konsumenta zwróci Klientowi Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Jeżeli Klient Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.10. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient Konsument, chyba że Klient Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta Konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.12. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

WYMIANY

6.10. Sklep obsługuje wymiany. Jeżeli Klient chce dokonać wymiany - zmiany rozmiaru, bądź wymiany produktu na inny w tej samej cenie, i ten produkt jest dostępny w sprzedaży online, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu odnotowania tej informacji w systemie.

VII ZWROTY NALEŻNOŚCI7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni roboczych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
7.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia;;
7.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
7.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.
7.2. W przypadku dokonania płatności przy odbiorze, Sklep dokona zwrotu pieniędzy w sposób uzgodniony z Klientem.


VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH8.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest Fashion Art District Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn, NIP 7393866377, REGON 281560221, KRS 0000497986.
8.2. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
8.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fashion Art District Sp. z o.o. w związku ze Sklepem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w Sklepie Polityka prywatności.


IX NEWSLETTER9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
9.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE10.1. Operator informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
10.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
10.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.
10.4. Operator informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
10.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
10.6. Operator zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Operatorowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
10.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
10.8. O każdej zmianie Regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
10.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
10.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2022r.
pixel