REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PLNY LALA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LALA

I. DEFINICJE

1.1.1. e-voucher Social System – elektroniczny, jednorazowy kupon rabatowy zawierający indywidualny kod weryfikacyjny, uprawniający posiadacza e-vouchera do skorzystania ze zniżki przypisanej do takiego kuponu. Termin wykorzystania określony jest każdorazowo dla danego e-vouchera.
1.1.2. Klient – za klienta uznaje się osoby, które są Klientami sklepu internetowego LALA.pl działającego pod adresem https://lala.pl, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sklepu.
1.2. Konto – indywidualne konto założone przez Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są informacje o zrealizowanych zakupach w Sklepie i naliczonych Punktach w Programie Lojalnościowym.
1.3. Organizator – właściciel Sklepu LALA.pl spółka FASHION ART DISTRICT sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn, NIP 7393866377, REGON 281560221, KRS 0000497986
1.4. Program Lojalnościowy - program gratyfikacji Klientów, poprzez przyznawanie punktów wymiennych na rabaty i nagrody.
1.5. Punkty – punkty przyznawane Klientowi przez Sklep w ramach Programu Lojalnościowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
1.6. Regulamin - niniejszy dokument, określający w szczególności warunki i zasady korzystania z Programu Lojalnościowego, udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej Sklepu.
1.7. Sklep - Sklep internetowy LALA.pl działający pod adresem https://lala.pl
1.8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do wymiany określonej liczby punktów zebranych w ramach Programu Lojalnościowego na e-voucher.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Program Lojalnościowy prowadzony jest przez Organizatora, w ramach działalności Sklepu internetowego LALA.pl działającego pod adresem https://lala.pl i adresowany jest do Klientów Sklepu.
2.2. eVouchery o wartości zniżki 100 zł wykorzystać można przy zamówieniach o kwocie większej, bądź równej, 200 zł.

III. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY. PUNKTY.

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest Klient, który zarejestrował w Sklepie Konto, zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz zaakceptował treść niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Programu Lojalnościowego w ramach utworzonego w Sklepie Konta wymaga aktywnego połączenia z siecią Internet, zainstalowania aktualnej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Klienta oraz posiadania aktywnego adresu e-mail.
3.2. W momencie przystąpienia do Programu Lojalnościowego Klient, za pośrednictwem funkcjonalności Konta, otrzymuje dostęp do informacji o ilości zdobytych Punktów, a w przypadku posiadania odpowiedniej ilości Punktów możliwość złożenia Zamówienia na wybrany e-voucher Social System lub dokonania wymiany na określony produkt, w ramach aktualnej oferty Programu Lojalnościowego.
3.3. Zdobyte Punkty gromadzone są na Koncie. Punkty naliczane są na Koncie w terminie do 3 tygodnia od dnia odebrania zakupionych produktów przez Klienta.
3.4. W przypadku, gdy Punkty stały się nienależnie, w szczególności gdy zostały przyznane tytułem umów sprzedaży towarów lub usług, które uległy następnie rozwiązaniu lub umów od których odstąpiono (w tym w szczególności w przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także w przypadku zwrotu zakupionego produktu lub anulowania zamówienia przez Klienta czy też anulowania zamówienia z uwagi na brak towaru w magazynie), Organizator ma prawo anulować odpowiednią ilość Punktów z Konta, odpowiadającą ilości Punktów przyznanych za dany produkt będący przedmiotem rozwiązanej umowy sprzedaży lub umowy, od której nastąpiło odstąpienie.
3.5. Zdobyte Punkty mogą być wykorzystane jedynie w Sklepie LALA.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia. Punkty są niezbywalne, w szczególności nie mogą być przekazane osobom trzecim.
3.6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji - Organizator nie zwraca punktów w ramach Programu Lojalnościowego.
3.7. Okres Ważności: Punkty zdobyte w danym roku kalendarzowym mogą być wykorzystane nie później niż do końca dnia 31 grudnia kolejnego roku kalendarzowego. Organizator umożliwia Klientom przeniesienie punktów zdobytych do końca 31 grudnia 2021 r. w zakończonych programach lojalnościowych Sklepu, przy czym punkty te zostaną uwzględnione na Koncie Klienta z okresem ich ważności do dnia 31 grudnia 2022 r.
3.8. Punkty mogą być wykorzystane w Okresie Ważności. Punkty niewykorzystane w Okresie Ważności tracą moc i są automatycznie usuwane ze stanu zdobytych punktów widocznych na Koncie.
3.9. W przypadku wystąpienia błędu systemowego, bądź wykrycia ze strony Klienta nadużycia lub złamania zasad Regulaminu, w tym warunków korzystania z eVoucher Social System, Organizator ma prawo skorygować naliczone Punkty stosownie do okoliczności faktycznych lub zablokować zgromadzone przez Klienta Punkty. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z dokonaną korektą, może wnieść reklamację w sposób przewidziany poniżej w Regulaminie.

IV. KORZYSTANIE Z PUNKTÓW. eVOUCHER SOCIAL SYSTEM

4.1. Na zasadach opisanych w Regulaminie, Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany Punktów uzyskanych w Programie na e-Vouchery Social System, które uprawniają do uzyskania specjalnej zniżki na towary lub usługi dostępne w Sklepie lub wymiany Punktów na produkty specjalne LALA odpowiednio oznaczone w Sklepie.
4.2. Klient może wymienić odpowiednią ilość zebranych Punktów na określony e-Voucher Social System z dostępnych w ramach aktualnej oferty Programy Lojalnościowego. Aktualne oferty e-Voucherów Social System, ich wartość wyrażona w Punktach oraz przypisana do nich zniżka, a także termin dostępności danej oferty, publikowane są na stronie Sklepu.
4.3. Zniżki możliwe do uzyskania na postawie posiadanego e-Voucher Social System nie łączą się z innymi kuponami lub kodami rabatowymi otrzymanymi na podstawie innych akcji promocyjnych np. za zapis do newslettera.
4.3. Aby wymienić Punkty na e-Voucher Social System, Klient musi zalogować się na Konto, następnie wybrać w Sklepie określony e-Voucher Social System i złożyć na niego zamówienie. W opisie każdego e-Vouchera Social System znajdują się informacje na temat wysokości zniżki, asortymentu na który zniżka może być wykorzystana i terminu ważności e-Vouchera Social System. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności adresu e-mail podawanego podczas składani zamówienia. W ciągu 10 minut od złożenia zamówienia, e-Voucher Social System w postaci elektronicznego, spersonalizowanego kodu zostanie wygenerowany i wysłany na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.
4.4. Klient może wykorzystać e-Voucher Social System w procesie zamawiania towarów lub usług jedynie za pośrednictwem Sklepu. Klient może skorzystać z ważnego e-Vouchera Social System podczas dokonywania zakupu w Sklepie jedynie na asortyment objęty zniżką przypisaną do danego e-Vouchera Social System. W tym celu Klient podczas składania zamówienia na dany produkt wpisuje kod e-Voucher Social System w koszyku w oknie „Posiadasz kod rabatowy?”.
4.5. W przypadku zwrotu towaru, do zakupu którego wykorzystano Punkty (bezpośrednio lub jako przeliczone na e-Voucher Social System), Organizator przywróci na Koncie Klienta taką ilość Punktów, jaka była wykorzystana przy zakupie zwróconego towaru.

V. ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.

5.1. Organizator ma prawo do wprowadzania przerw technicznych w dostępie do Programu Lojalnościowego (Przerwy). O każdej planowanej Przerwie Organizator poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie na stronie internetowej Sklepu z zachowaniem co najmniej 3-dniowego terminu. Organizator może dodatkowo poinformować Klientów Programu Lojalnościowego o planowanej Przerwie za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta przypisanej do Konta w Sklepie.
5.2. W przypadku wystąpienia nieplanowanej Przerwy Organizator dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Jeżeli jednak usunięcie awarii lub przywrócenie poprawnego działania Programu Lojalnościowego nie będzie możliwe, Organizator może postanowić o zawieszeniu Programu Lojalnościowego do czasu usunięcia tych przeszkód.
5.3. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie, z ważnych przyczyn, przy czym Klienci zostaną poinformowani o tym poprzez zamieszczenie informacji o planowanym Zakończeniu Programu Lojalnościowego na stronie internetowej Sklepu z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu. Klient ma prawo do wykorzystania punktów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zakończeniu funkcjonowania Programu Lojalnościowego, do dnia zakończenia Programu Lojalnościowego. Do ważnych przyczyn, o których mowa powyżej należą w szczególności:
a) zmiana (lub zmiana interpretacji) w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Programu Lojalnościowego;
b) istotna zmiana sytuacji rynkowej;
c) zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora lub istotna zmiana sytuacji ekonomicznej Organizatora;
d) ekonomiczna nieopłacalność Programu Lojalnościowego;
e) konieczność modyfikacji, reorganizacji lub wymiany systemów informatycznych;
f) potrzeba zapobiegania nadużyciom;
g) likwidację firmy Organizatora;
h) wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczących Programu Lojalnościowego lub skutkujących koniecznością jego zawieszenia lub zakończenia;
i) zakończenie obecnego programu lojalnościowego celem wdrożenia nowego programu lub innych form działalności promocyjno – marketingowych;
5.4. W trakcie zawieszenia Programu lub po zakończeniu Programu Punkty nie będą przyznawane/odliczane.

VI. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym można zgłaszać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@lala.pl
6.2. Reklamacja powinna określać co najmniej dane Klienta, adres e-mail, przedmiot i okoliczności uzasadniające wniesienie reklamacji oraz zawierać żądanie. W przypadku, gdy wymagać będzie tego prawidłowe rozpoznanie reklamacji, Organizator może zwrócić się do wnoszącego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.
6.3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 30 dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź zostanie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail.
6.4. Reklamacje rozpoznawane są na podstawie Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu, w tym Programu Lojalnościowego, jest FASHION ART DISTRICT sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 9 lok. 307, 10-162 Olsztyn, NIP 7393866377, REGON 281560221, KRS 0000497986.
7.2. Dane osobowe Klienta korzystającego z Programu Lojalnościowego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
7.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora w związku z działalnością Sklepu, w tym Programu Lojalnościowego, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w Sklepie Polityka prywatności.

Naliczanie punktów za zakupy zostało wstrzymane. Punkty zgromadzone do czasu wstrzymania pozostają przypisane do kont i są możliwe do wykorzystania zgodnie z obowiązującymi eVoucherami.

pixel