REGULAMIN KONKURSU „Let me take a selfie”I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs w dniach 22.06-1.07 2021 roku, o nazwie „SUMMER SELFIE” (zwany dalej „Konkursem”).


2. Organizatorem Konkursu jest spółka HEART ON FIRE SP. Z O.O., z siedzibą: ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475859, posiadająca NIP 5242762621, REGON 146860360, zwana dalej "Organizatorem".


3. Dane kontaktowe do Organizatora w przedmiocie Konkursu: e-mail: kontakt@heartonfire.pl

Organizator Konkursu jest jednocześnie sponsorem nagród w Konkursie.

Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone w niniejszym Regulaminie. Organizator jest odpowiedzialny za ufundowanie nagrody, do której się zobowiązał w poście konkursowym.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu instagram.com. Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy są followersami profilu PLNYLALA (https://www.instagram.com/plnylala/), profilu https://www.instagram.com/schatzii_/ i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.

5. Konkurs trwa od godz. 16:00 22.06.2021r. do 23.59 w dniu 1.07.2021r. Czynności związane z ogłaszaniem wyników nastąpią w dniu następującym po Konkursie.

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany, wspierany ani administrowany przez serwis Instagram. Serwisy Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. TEMATYKA KONKURSU

1. Tematem przewodnim Konkursu jest SUMMER SELFIE

2. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z tematem Konkursu.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w okresie trwania Konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; b) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu; c) dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie; d) posiada konto na Instagram i jest followersem profilu PLNYLALA na Instagramie (https://www.instagram.com/plnylala/) ; e) posiada adres e-mail oraz f) zgodnie z Regulaminem wypełniła zadanie konkursowe, (dalej zwana "Uczestnikiem").

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora , oraz członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

4. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie lub wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięzców i przyznaniem nagród czuwają moderatorzy Konkursu, w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie, w pkt IV.6. poniżej. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

4. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

5. Zadanie konkursowe można wykonać i opublikować od godz. 16.00. w dniu 22.06.2001 r. do godz. 23.59. w dniu 1.07.2021 r.

6. Uczestnik, aby przystąpić do Konkursu, musi w terminie wskazanym w pkt IV.5. Regulaminu wykonać zadanie konkursowe („Praca Konkursowa”), to jest łącznie: a) opublikować na swoim koncie instagramowym summer selfie w stylizacji zawierającej co najmniej jeden produkt PLNY LALA, b) oznaczyć wykonane zdjęcie hashtagiem #lalasummer oraz @plnylala; c) zapoznać się z Regulaminem Konkursu na stronie PLNYLALA , przy czym każdy Uczestnik ma prawo do opublikowania jednej Pracy Konkursowej. W przypadku opublikowania przez Uczestnika większej liczby Prac Konkursowych do Konkursu zostanie przyjęta tylko pierwsza z nich.

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści mogących naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich), ani treści reklamowych jakichkolwiek przedmiotów, za wyjątkiem treści reklamowych dotyczących marki PLNYLALA.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”, dostępną w ramach mechaniki serwisu społecznościowego Instagram. Usunięte Prace Konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.

9. Prace Konkursowe niezgodne z tematyką Konkursu bądź zawierające treści niedozwolone nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

10. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

11. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Praca Konkursowa Uczestnika narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich, Organizatorzy mają prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

12. Spośród wszystkich prawidłowo wniesionych zgłoszeń konkursowych, Jury dokona wyboru trzech (3) najciekawszych Prac Konkursowych, a ich autorzy otrzymają nagrodę opisaną w pkt. V.1.poniżej. Kryteriami wyboru zwycięskich Prac Konkursowych, branymi pod uwagę przez Jury w celu wyłonienia Zwycięzców, są: zgodność Pracy Konkursowej z tematyką Konkursu i wymaganiami zadania konkursowego, kreatywność, oryginalność.

13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2.07.2021 r. ok. godz. 17:00 na Instagram Stories oraz poprzez edit w poście konkursowym na profilu PLNYLALA (https://www.instagram.com/plnylala/). Kontakt ze zwycięzcami po ogłoszeniu wyników nastąpi poprzez wiadomości prywatne na Instagramie.

14. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres: kontakt@heartonfire.pl.

V. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: voucher na kwotę 500 zł do sklepu plnylala.pl. Nagroda zostanie wysłana w formie kodu drogą mailową. Voucher może zostać zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2021 r.

2. Każdy zwycięzca wygrywa jedną nagrodę.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, numeru telefonu, e-mail) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.  

VI. PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. Od powyższych decyzji Organizatora, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Pracą Konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Pracy Konkursowej.

3. Dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych PLNYLALA, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w celu publicznego udostępniania, m.in. poprzez z eksploatację w Internecie oraz wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora , jak i wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wcześniej wskazany.

4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na ich zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora.

5. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

6. W przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, publikując Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej w celu jego publikacji na profilu PLNYLALA, w serwisie Instagram / Facebook. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

VII. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod adresem email: kontakt@heartonfire.pl.

3. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: a) wszelkie dane osobowe zawarte w Pracy Konkursowej Uczestnika, obejmujące w szczególności nazwę profilu Uczestnika na Instagramie (która może być co najmniej w części tożsama z jego imieniem i/lub nazwiskiem) oraz wizerunek Uczestnika (uwieczniony w samej Pracy konkursowej oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe Uczestnika w serwisie Instagram) przetwarzany poprzez upublicznienie na profilu PLNYLALA, w serwisie Instagram / Facebook. Upublicznienie Pracy Konkursowej w sposób opisany powyżej następowało będzie automatyczne i wynika z odpowiedzi na posta konkursowego na profilu instagramowym Organizatora. Przetwarzanie przez Organizatora ww. danych osobowych związanych z Pracą Konkursową Uczestnika będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestnika, która wyrażana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na posta konkursowego na profilu Instagram Uczestnika Pracy Konkursowej. Dane osobowe Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatorów w ww. sposób dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także - przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestnika zgody - w celu publikacji pracy konkursowej na naszym profilu w serwisie Instagram / Facebook. b) dodatkowo w przypadku, gdy Praca Konkursowa Uczestnika zostanie nagrodzona, Organizator poprosi Uczestnika o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail - dane te Organizator będzie przetwarzać w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Unii Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest organizowany z wykorzystaniem serwisu Instagram, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminem i Polityce Prywatności Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875).

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w Pracy Konkursowej, będą one udostępniane przez Organizatora wraz z Pracą Konkursową na profilu "PLNYLALA" na Instagramie do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane animizacji.

6. Uczestnikowi Konkursu, przysługuj prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnika przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem kontakt@heartonfire.pl. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne jest do uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych.  

VIII.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) na adres: kontakt@heartonfire.pl

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatorów.

3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie profilu instagramowym PLNYLALA w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na stronie https://plnylala.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
pixel